Trygderett

Trygderett

Mange opplever ikke å få innvilget trygdeytelser de har krav på som følge av sykdom. Dette kan skyldes at saken enten ikke er godt nok dokumentert eller at Navkontoret mener vilkårene for å få innvilget en ytelse ikke er oppfylt.

 

Et gjennomgående problem synes å være at Nav ikke gir tilstrekkelig oppfølging under fasen med arbeidsavklaring. Dermed går tiden uten at det blir gjennomført kvalitativt gode tiltak. Selvom arbeidsutprøvingen konkluderer med at man har henimot helt nedsatt arbeidsevne i det ordinære arbeidsliv, aksepteres dette ofte ikke av Nav. Med henvisning til Folketrygdloven § 12-5 påberopes at arbeidsavklaringen skal gjennomføres med mindre "åpenbare grunner" tilsier noe annet. Krav om uførepensjon avslås derfor på dette grunnlag til tross for at det er Nav som ikke har sørget for tilstrekkelig avklaring av arbeidsevnen. I verste fall risikerer beviselig syke personer også å miste arbeidsavklaringspengene som følge av en dårlig og langvarig prosess fra Navs side. Dette er det viktig å påvise i klager over vedtak om avslag og stansing.

 

Det trygderettslige området inneholder et komplisert og uoversiktlig regelverk. I tillegg er det slik at det kan være vanskelig å trekke grensene mellom juridiske og medisinske vurderinger. Trygdekontorene (NAV trygd) lar svært ofte vurderinger foretatt av rådgivende leger overskygge de vurderinger og beslutninger de selv skal ta i forhold til hvorvidt lovens vilkår for en ytelse er oppfylt eller ikke. Dette får dermed negative konsekvenser for søkere i form av utilstrekkelig begrunnede avslag. Videre viser statistiske undersøkelser som er publisert i dagspressen at det ved visse Nav-kontorer sjeldnere gis medhold i krav om ytelser enn ved andre kontorer.

Advokat Bent Luther har meget omfattende erfaring fra arbeid med trygderettslige problemstillinger. Han har som saksbehandler ved det tidligere Folketrygdkontoret for utenlandssaker (nå Nav Utland) vært fagansvarlig for ankesaker til Trygderetten. I sitt arbeid som advokat har han bistått i svært mange klage og ankesaker og oppnådd mange omgjøringer i vedtak om rehabiliteringspenger, uførytelse, trygdebil med flere. Han har også representert private parter i saker for lagmannsretten.

 

Det gis fri rettshjelp til å bistå i klagesaker der de økonomiske vilkårene er oppfylt. Klagefristen i slike saker er 6 uker. Det kan i visse tilfelle gis oppreisning mot oversittelse av klagefristen. Ta derfor kontakt snarest mulig dersom du har mottatt et avslag.