Strafferett

strafferett

Advokat Bent Luther bistår som forsvarer i straffesaker. Etter å ha etablert egen praksis i 2006 har bistanden innenfor området omfattet bla saker om vold og trusler, besittelse og bruk av narkotiske stoffer, brudd på bestemmelser i Vegtrafikkloven samt ulike former for økonomisk kriminalitet. Generelt er det svært viktig at bistand gis fra et tidligst mulig stadium av saken. Dette er naturligvis av enda større viktighet der det er tale om alvorlige siktelser. Ved pågripelser bør man generelt ikke avgi forklaring før det er konferert med advokat. Selv ved forklaringer der man har status som vitne vil det særlig i alvorlige saker være grunn til å vise tilbakeholdenhet.

 

Ubetenksomhet og feiltrinn i forklaringen kan lede til uriktige siktelser og følgelig store personlige belastninger gjennom lang tid. Ofte er man ikke i stand til selv å overskue konsekvensene av å avgi en forklaring om de aktuelle forhold. Dette er imidlertid spørsmål som en advokat med erfaring innen fagfeltet kan vurdere.

Advokat Bent Luther vil innenfor gjeldende etiske retningslinjer gi råd om hva som vil være best i samsvar med klientens interesser. Etter omstendighetene vil dette noen ganger kunne være en tilståelse under tidlig avhør, mens det andre ganger vil kunne gå ut på en begrenset grad av medvirkning til å opplyse den aktuelle sak.