Bistandsadvokat

Bistandsadvokat

Advokat Bent Luther bistår fornærmede i straffesaker der det fremmes krav om erstatning og oppreisning ovenfor gjerningspersonen. I saker om seksuelle overgrep og i alvorlige voldstillfelle, gis det oppnevning fra retten allerede på etterforskningsstadiet. Dette for å sikre at fornærmedes interesser blir ivaretatt allerede på etterforskningsstadiet. Bistandsadvokaten kan i slike tilfelle begjære konkrete etterforskningsskritt slik som avhør, sikring av bevis mv.

 

Advokat Bent Luther er i dag advokat med base i Drammen og har tidligere vært bistandsadvokat i omfattende saker for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.