Foreldretvister/Barnefordeling

Foreldretvister/Barnefordeling

Ved samlivsbrudd vil det melde seg spørsmål om hvor partenes felles barn skal bo fast, om begge skal ha del i foreldreansvaret og ikke minst om hvilken samværsordning som skal avtales. Slike spørsmål kan naturligvis også bli av stor viktighet på et senere tidspunkt. I noen saker vil det også være aktuelt å be om at det etableres tilsyn under samvær for den ene av foreldrene. Ved midlertidig avtale, rettsforlik eller dom, kan retten bestemme offentlig tilsyn under samvær.

 

Det beste vil ofte være å bli enig om en løsning uten at saken behandles i retten. Da kan man få til ordninger som er mer fleksible enn de en domstol vil falle ned på ved fastholdt uenighet mellom partene. I en del tilfeller er det likevel slik at avtaler ikke lar seg gjennomføre eller at den ene parten ikke får slikt samvær som er forutsatt. Da vil forhandlinger i retten kunne være hensiktsmessig. Domstolene søker oftest å få saken løst ved inngåelse av forlik mellom partene.

Et grunnleggende prinsipp for behandlingen av denne sakstypen for domstolene er at avgjørelsene først og fremst skal rette seg etter det som er best for barnet. I tråd med dette påskyndes rettsbehandling etter at saken er fremmet. Det vil da som oftest bli innkalt til saksforberedende møter i retten før en eventuell hovedforhandling. Det gis fri rettshjelp til bistand i barnefordelingssaker såfremt de økonomiske vilkårene for fri rettshjelp er oppfylt.

 

Advokat Bent Luther har omfattende erfaring fra området med bistand i et stort antall saksforberende møter og hovedforhandlinger i domstolene gjennom en årrekke.